Back

Јазични курсеви за деца од предучилишна возраст

Ние навистина учиме германски јазик!

Онлајн курсевите на akademieDSK за предучилишна возраст се одвиваат во вид на едукативни и креативни работилници. Програмата за соодветната возраст и методолошкиот пристап преку најразлични визуелни средства ја стимулира асоцијативната зона кај децата и успешно ја поврзува когнитивната перцепција со германскиот вокабулар, изговор и фрази за дадената ситуација и лесно ги воведува во основите на јазичните структури.

Преку многубројните активности меѓу кои визуелни алатки, изучувањето на песнички, аудио и видео материјалите и многу други активности се поттикнува индивидуалноста и креативноста кај децата, се истакнуваат и развиваат нивната оригиналност и форми на изразување.

Овој курс нуди одлична можност децата низ игра истовремено да го засакаат јазикот, да го увежбаат користењето на дигитални помагала и преку континуираното изучување да ги развиваат интелектуалните и јазичните способности.

Курсевите се наменети за возраст од:

3-6 години

Јазични курсеви за деца од училишна возраст

Курсевите за деца од училишна возраст се делат според возраста и степенот на предзнаење на јазикот.

Почетниот Онлајн курс на akademieDSK опфаќа воведна програма во јазикот со почетно описменување, која е успешна комбинација на забавно учење и почетно пишување и читање.

Секое наредно ниво е надградување на претходното. Наставните материјали содржат граматичка и вокабуларна прогресија за соодветната возраст претставена според најнова методологија за успешно активирање на интересот кон наставната содржина и на тој начин полесно совладување на истата.

Курсевите се наменети за деца:

Возраст: 6-10 години

Јазични курсеви за младинци

Младите се предводници на дигитализацијата и автоматизацијата на сите општествени процеси на 21. век.

Онлајн курсевите на akademieDSK, конципирани според Европската референтна рамка за јазици, соодветствуваат на интересите и потребите на младинците.

Наставата е интерактивна и стимулира паралелен развој на сите 4 јазични вештини: читање, слушање, пишување и зборување. Темите одговараат на интересите на младите и нивното секојдневие, што овозможува нивно активно учество во наставата.

При предавањето на граматиката се применува најнова методологија за нејзино разбирливо и лесно усвојување. Покрај стандардните материјали во наставниот процес се применуваат и многу дополнителни материјали и алатки, аудио и видео вежби, квизови и сл.

Нашиот пристап, методологија, соодветни материјали и малите групи придонесуваат за успешно усвојување на јазичните способности кај младите и активна конверзација.

Возраст: 11-17 години